Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie en advertenties te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Algemene voorwaarden

RVV Rioolservice van Veenendaal

Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden, in de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst en/of in offertes wordt verstaan onder: a. RVV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RVV Rioolservice van Veenendaal, gevestigd en kantoorhoudende te Nieuwegein; b. opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die opdracht geeft aan RVV tot het verrichten van diensten en/of werkzaamheden; c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en RVV tot het verrichten van diensten en/of werkzaamheden waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard; d. werk: het totaal van de tussen opdrachtgever en RVV overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door RVV geleverde materialen of onderdelen; e. meer- en minderwerk: door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen prijs

Artikel 2: Toepasselijkheid  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten en werkzaamheden, die door RVV worden aangeboden en op alle overeenkomsten die tussen opdrachtgever en RVV tot stand komen.  Afwijkende voorwaarden, waaronder algemene voorwaarden van de opdrachtgever, worden door RVV uitdrukkelijk van de hand gewezen en zullen slechts van toepassing zijn indien en voor zover RVV de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.  Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien door RVV voor het werk een derde wordt ingeschakeld.

Artikel 3: Totstandkoming van overeenkomsten en offertes  Alle aanbiedingen of offertes van RVV, ongeacht benaming of vorm, zijn vrijblijvend en hebben een geldingsduur van maximaal drie maanden of zoveel korter als in de aanbieding of offerte is aangegeven. RVV heeft het recht een aanbieding of offerte binnen 5 werkdagen na ontvangst van een onvoorwaardelijke aanvaarding door opdrachtgever te herroepen.  Een overeenkomst tot het uitvoeren van het werk tussen RVV en opdrachtgever komt tot stand - door het op schriftelijke wijze sluiten en ondertekenen van een overeenkomst, dan wel - door het niet herroepen binnen 5 werkdagen van een door opdrachtgever onvoorwaardelijk aanvaard vrijblijvend aanbod van RVV, dan wel - indien RVV een aanvang heeft gemaakt met de daadwerkelijke uitvoering van het werk.  Het sluiten van een overeenkomst namens RVV bindt RVV slechts indien deze door de directie van RVV dan wel door een door haar daartoe gevolmachtigde medewerker is ondertekend.

Artikel 4: Prijzen  Alle door RVV opgegeven, met RVV overeengekomen en door RVV berekende prijzen zijn gesteld in euro en zijn exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders door RVV vermeld.  Een prijs kan zijn een vaste vooraf overeengekomen prijs (aanneemsom), of een prijs per eenheid, te weten een prijs per uur of een prijs per strekkende meter.  Indien na de datum van een aanbieding of offerte van RVV doch voor de uitvoering van het werk een kostenfactor een wijziging ondergaat, is RVV gerechtigd een vaste prijs of de prijs per eenheid dienovereenkomstig aan te passen. Het bepaalde in artikel 3 lid 1 laat het bepaalde in de vorige volzin onverlet.  RVV is gerechtigd eventuele heffingen van overheidswege in verband met het werk en kosten die RVV in het kader van het werk maakt ter voldoening aan voorschriften krachtens de milieuwetgeving afzonderlijk naast de overeengekomen vaste prijs of prijs per eenheid aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever is deze heffingen en kosten aan RVV verschuldigd.  Indien van overheidswege voorschriften worden uitgevaardigd op grond waarvan andere prijzen in rekening moeten worden gebracht dan aanvankelijk overeengekomen, is RVV bevoegd de overeenkomst met opdrachtgever voor het nog niet uitgevoerde gedeelte buitengerechtelijk te ontbinden zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op vergoeding van schade op grond van artikel 6:277 BW.  Indien een prijs per uur wordt overeengekomen, zal het totaal verschuldigde worden vastgesteld op grond van de werkelijke aan de uitvoering van de overeenkomst bestede tijd volgens het overeengekomen – en bij gebreke daarvan gebruikelijke – uurtarief van RVV, welke laatste tarief door RVV op eerste verzoek aan opdrachtgever zal worden verstrekt

Artikel 5: Meer- en minderwerk  De werkzaamheden van RVV zijn beperkt tot de uitdrukkelijk in de overeenkomst of de daaraan voorafgaande aanbieding of offerte omschreven werkzaamheden. Iedere vermeerdering van overeengekomen diensten of werkzaamheden, zowel mondeling als ook schriftelijk tussen RVV en de opdrachtgever overeengekomen, zal als meerwerk separaat in rekening worden gebracht. Bij een overeengekomen vaste prijs zal het meerwerk met inachtneming van art. 4 lid 6 per uur berekend worden.  Van meerwerk is eveneens sprake ingeval van onvoorziene kostenverhogingen in verband met onvoorziene of vooraf niet door opdrachtgever gemelde werkomstandigheden, waardoor het werk in redelijkheid niet voor de overeengekomen prijs kan worden uitgevoerd. 3. In geval van het gebruik van stelposten in de aanbieding of offerte en de daarop gebaseerde overeenkomst of van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden is er sprake van meer- of minderwerk indien de kosten of hoeveelheden hoger of lager uitvallen dan eerder berekend is door RVV.  Het meer- of minderwerk zal door RVV in rekening worden gebracht (bij meerwerk) of worden verrekend (bij minderwerk) op de eindfactuur van RVV aan opdrachtgever. Het is opdrachtgever niet toegestaan om een beroep op verrekening of opschorting te doen ter zake meer- of minderwerk.

Artikel 6: Betaling en zekerheidstelling  RVV is te allen tijde gerechtigd om van de opdrachtgever volledige betaling vooraf dan wel genoegzame zekerheid voor volledige betaling te verlangen. Indien de opdrachtgever niet binnen 3 werkdagen aan een verzoek van RVV krachtens de vorige volzin voldoet, is RVV gerechtigd alle tussen de opdrachtgever en RVV bestaande overeenkomsten op te schorten of te ontbinden zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op vergoeding van schade op grond van artikel 6:277 BW of uit andere hoofde.  Bij overeenkomsten met een looptijd van meer dan een maand, kunnen de door opdrachtgever voor het verrichten van de werkzaamheden aan RVV verschuldigde bedragen maandelijks in rekening worden gebracht door RVV.  Behoudens de betaling tot zekerheid als bedoeld in het eerste lid van dit artikel dient betaling door opdrachtgever aan RVV te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op de door RVV aan te geven wijze zonder dat aan de opdrachtgever het recht van opschorting, korting of verrekening toekomt. Deze termijn is een fatale termijn in de zin van artikel 6:83 BW.  Na het verstrijken van de in de leden 1 en 3 van dit artikel genoemde termijnen is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van dit in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand te gelden heeft als een volledige maand. Ter vrije keuze van RVV kan in plaats van deze contractuele rente de wettelijke handelsrente in rekening worden gebracht.  Door opdrachtgever gedane betalingen strekken overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:44 BW eerst in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.  Indien opdrachtgever met betrekking tot (een deel van) zijn betalingen aan RVV achter is, wordt het geheel van het door RVV aan opdrachtgever gefactureerde ter stond volledig opeisbaar. Dit geldt ook voor facturen van RVV aan opdrachtgever die op dat moment nog niet zijn vervallen.  Hetgeen RVV aan opdrachtgever heeft gefactureerd wordt direct en volledig opeisbaar in geval (I) het faillissement van opdrachtgever is uitgesproken of dreigt te worden uitgesproken, of aan opdrachtgever surséance van betaling is verleend of dreigt te worden verleend, of opdrachtgever wordt toegelaten tot de WSNP of daartoe dreigt te worden toegelaten, of (II) opdrachtgever zijn onderneming staakt of deze dreigt te staken.  Bij niet tijdige betaling door opdrachtgever van een factuur van RVV is RVV gerechtigd om direct verdere werkzaamheden en / of leveranties op te schorten. Bij opschorting door RVV worden alle facturen van RVV aan opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.

Artikel 7: Incassokosten Indien opdrachtgever in verzuim verkeert ter zake van het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte door RVV voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever de navolgende bedragen aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd met als minimum bedrag €40,00: - over de eerste €2.500,00 15% van het factuurbedrag; - over de volgende €2.500,00 10% van het factuurbedrag; - over de volgende €5.000,00 5% van het factuurbedrag; - over de volgende €190.000,00 1% van het factuurbedrag; - voor bedragen boven de €200.000,00 0,5% van het factuurbedrag, met een maximum van €6.775,00 aan incassokosten.

Artikel 8: Uitvoering van de overeenkomst  RVV zal zich inspannen de overeenkomst uit te voeren naar beste inzicht en vermogen  RVV heeft het recht om werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst te laten verrichten door derden.  Opdrachtgever is verplicht om er zorg voor te dragen dat alle gegevens, waarvan RVV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, mede in verband met het bepaalde in art. 5 lid 2, tijdig aan RVV te verstrekken . Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens door opdrachtgever niet tijdig aan RVV zijn verstrekt, heeft RVV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. RVV is nimmer aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen of schade aan de zijde van opdrachtgever of derden als gevolg van de in de vorige volzin bedoelde opschorting of vertraging.  Opdrachtgever is verplicht er zorg voor te dragen dat RVV onbelemmerd toegang heeft tot die plaatsen, waarvan RVV van tevoren heeft aangegeven of tijdens de uitvoering van de overeenkomst aangeeft dat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.  RVV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die ontstaat of is ontstaan doordat RVV is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.  Opdrachtgever is op straffe van verval van elke aansprakelijkheid van RVV gehouden uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst RVV te informeren over zijn eventuele bekendheid met (het risico op) de aanwezigheid van schadelijke of giftige stoffen, zoals bijvoorbeeld alle vormen van asbest, in, aan of op de onroerende zaak waar het werk moet worden uitgevoerd.  RVV is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die ontstaat doordat RVV geen onbelemmerde toegang heeft of krijgt tot de in het vierde lid van dit artikel bedoelde plaatsen.  Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in verschillende onderdelen zal worden uitgevoerd, kan RVV de uitvoering van werkzaamheden die tot een volgend onderdeel behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van het (de) daaraan voorafgaande onderde(e)l(en) schriftelijk heeft goedgekeurd en, indien betaling in termijnen van het honorarium is overeengekomen, opdrachtgever alle opeisbare termijnen heeft voldaan.

Artikel 9: Contractduur, geschatte data  De overeenkomst tussen RVV en opdrachtgever wordt aangegaan voor hetzij - de duur van het overeengekomen werk in geval van een eenmalige opdracht, hetzij - voor bepaalde tijd in geval van een duurovereenkomst met een minimum contractduur van een jaar, hetzij - voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.  Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit slechts een schatting en nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de geschatte datum dient de opdrachtgever RVV derhalve eerst schriftelijk in gebreke te stellen, voordat RVV in verzuim kan komen te verkeren. Overschrijding van de geschatte datum leidt nimmer tot enige aansprakelijkheid aan de zijde van de RVV, tenzij de overschrijding het gevolg is van opzet of grove schuld van RVV, haar ondergeschikten of hulppersonen.  Door RVV opgegeven (op)levertijden of -termijnen zijn tevens slechts geschatte data en kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.  Overschrijding van een geschatte (op)levertijd of -termijn verplicht RVV vanwege het bepaalde in het vorige lid van dit artikel niet automatisch tot enige schadevergoeding en geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten zonder eerst RVV schriftelijk een redelijke termijn te stellen het overeengekomen werk uit te voeren.  De overeengekomen (op)levertijd of -termijn vangt niet eerder aan dan op de datum waarop RVV de beschikking heeft gekregen over alle voor het verrichten van haar diensten en/of werkzaamheden van de opdrachtgever noodzakelijke gegevens en bescheiden.

Artikel 10: Wijziging van de overeenkomst  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de in het kader van de overeenkomst te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in onderling overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen.  Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst daardoor worden beïnvloed. RVV zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Een vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden zal in dit geval niet leiden tot enige aansprakelijkheid aan de zijde van RVV.  Indien de wijziging van of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal RVV zich inspannen de opdrachtgever hierover tevoren in te lichten.  Indien voor het uitvoeren van een overeenkomst een vast honorarium is overeengekomen, zal RVV aan opdrachtgever aangeven in hoeverre de wijziging van of de aanvulling op de overeenkomst als meer- of minderwerk te gelden heeft en derhalve een overschrijding of vermindering van dit honorarium tot gevolg heeft.  In afwijking van het bepaalde in lid 4 van dit artikel zal RVV bij opdrachtgever geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging van of de aanvulling op de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die volledig aan RVV dienen te worden toegerekend.

Artikel 11: Geheimhouding en intellectuele eigendom  Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de verkregen informatie.  Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel behoudt RVV zich ten aanzien van (de inhoud van) deze overeenkomst en deze voorwaarden alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet ten aanzien van alle aan opdrachtgever in het kader van het overeengekomen werk verstrekte tekeningen, documenten en/of gegevens. De intellectuele eigendom daarvan blijft berusten bij RVV en wordt niet overgedragen aan opdrachtgever.  Alle door RVV aan opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verstrekte documenten, mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RVV worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.  RVV heeft het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierdoor geen vertrouwelijke informatie als bedoeld in lid 1 ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12: Gebreken, klachttermijnen  Klachten over in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever zo spoedig mogelijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan RVV. Klachten die zijn ingediend na ommekomst van de voornoemde termijn leiden nimmer tot enige verplichting voortvloeiend uit de leden 3 en 4 van dit artikel, noch tot enige aansprakelijkheid aan de zijde van RVV.  RVV behoudt te allen tijde het recht om controle ten aanzien van een klacht uit te voeren, bij gebreke waarvan elke aanspraak van opdrachtgever uit hoofde van de klacht vervalt.  Indien RVV een klacht gegrond acht, zal RVV de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij de opdrachtgever aantoont dat dit inmiddels onmogelijk is geworden. De onmogelijkheid van het alsnog verrichten van overeengekomen werkzaamheden dient door de opdrachtgever schriftelijk en gemotiveerd aan RVV kenbaar te worden gemaakt.  Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk is, zal RVV slechts aansprakelijk kunnen zijn met inachtneming van het bepaalde in artikel 14 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13: Overmacht  RVV is nimmer aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst door RVV, indien deze schade te wijten is aan overmacht. 2. Onder overmacht als bedoeld in lid 1 wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzienbaar of niet voorzienbaar, waarop RVV geen invloed kan uitoefenen, doch als gevolg waarvan RVV niet in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst (tijdig) na te komen.  RVV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat RVV haar verbintenis uit hoofde van de overeenkomst had moeten nakomen.  Zolang de toestand van overmacht voortduurt, worden de verplichtingen van RVV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door RVV niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding aan de andere partij bestaat.  Indien RVV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft gedaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel van de overeenkomst geen zelfstandige waarde heeft. Of het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel van de overeenkomst zelfstandige waarde heeft, wordt bepaald aan de hand van hetgeen daaromtrent in de branche waarin RVV actief is, gebruikelijk is.

Artikel 14: Uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid  RVV is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever of derden geleden schade of letsel, ontstaan door een gebrek of gebreken aan de door of namens RVV aan opdrachtgever geleverde zaak of zaken van welke aard dan ook of door gebrekkige uitvoering van diensten of werkzaamheden door RVV, behoudens in geval van opzet of grove schuld door RVV of een van haar leidinggevenden.  Indien RVV jegens opdrachtgever toch aansprakelijk mocht zijn uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst, dan is die aansprakelijkheid als volgt beperkt : - Indien de aansprakelijkheid van RVV door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is deze beperkt tot het door de verzekeraar van RVV ter zake onder die verzekering uit te keren bedrag; - Indien de aansprakelijkheid van RVV niet door de verzekering wordt gedekt, is deze beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans het gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien het een opdracht betreft met een langere looptijd dan zes maanden, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het honorarium over de laatste zes maanden voordat het feit waarvoor RVV aansprakelijk is zich voordeed, tenzij het een deelopdracht met een kortere looptijd betreft, in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van die deelopdracht. - RVV is nimmer aansprakelijk voor enige door opdrachtgever geleden of te lijden gevolgschade, (in)directe bedrijfsschade, stagnatieschade en winstderving.  De in lid 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van RVV gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van RVV, haar ondergeschikten of door haar ingeschakelde derden.  Opdrachtgever vrijwaart RVV te allen tijde voor eventuele aanspraken van derden wegens of verband houdend met de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de tussen RVV en opdrachtgever bestaande of bestaan hebbende overeenkomst.  RVV is nimmer aansprakelijk voor schade, die voortvloeit uit de aanwezigheid van asbest of soortgelijke of andere schadelijke of giftige stoffen, indien deze aanwezigheid eerst bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt en opdrachtgever niet uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst RVV heeft gewezen op (het risico op) de aanwezigheid van asbest of andere schadelijke of giftige stoffen.  Het bepaalde in dit artikel laat onverlet hetgeen over de beperking van aansprakelijkheid van RVV in artikel 8 van deze algemene voorwaarden is bepaald.

Artikel 15: Einde van de overeenkomst  De overeenkomst in het kader van een eenmalige opdracht of een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar door opdrachtgever.  De overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na ommekomst van de overeengekomen termijn verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij partijen in de overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.  De overeenkomst voor onbepaalde tijd is steeds opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, steeds te berekenen tegen de eerste dag van de volgende maand. Partijen kunnen in hun overeenkomst een langere opzegtermijn overeenkomen.  RVV kan de overeenkomst eenzijdig zonder rechterlijke tussenkomst en onverminderd haar recht op schadevergoeding door middel van een buitengerechtelijke verklaring ontbinden indien: a. er sprake is van een wezenlijk tekortkoming in de nakoming aan de zijde van de opdrachtgever, hetgeen onder meer het geval zal zijn indien opdrachtgever niet tijdig een factuur van RVV betaalt; b. opdrachtgever failliet wordt verklaard of opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend of opdrachtgever om toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen heeft verzocht; c. een aanvraag voor een kredietverzekering door de desbetreffende maatschappij niet of niet volledig wordt gehonoreerd; d. opdrachtgever niet voldoet aan een verzoek van RVV tot zekerheidstelling als bedoeld in artikel 6 lid 1 van deze algemene voorwaarden; e. indien opdrachtgever overgaat tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zijn onderneming, aandelen in opdrachtgever worden overgedragen aan een derde of het besluit wordt genomen om opdrachtgever te ontbinden; f. indien aan RVV omstandigheden ter kennis komen die RVV goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet zal kunnen nakomen. Indien dergelijke omstandigheden zich voordoen, staat het RVV vrij om geen gebruik te maken van het recht tot ontbinding, maar kan RVV de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten tot opdrachtgever zekerheid heeft gesteld voor nakoming van zijn verplichtingen.  Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van uitgevoerde werkzaamheden RVV een gegronde reden geeft om te concluderen dat ten aanzien van toekomstige werkzaamheden een wezenlijke tekortkoming in de nakoming zal plaatsvinden, kan RVV binnen een redelijke termijn de overeenkomst met betrekking tot het nog uit te voeren deel ontbinden.  In geval van ontbinding van de overeenkomst op grond van dit artikel zal al hetgeen RVV uit welke hoofde ook van de opdrachtgever te vorderen heeft terstond opeisbaar zijn.  Het recht op ontbinding van de overeenkomst laat onverlet het recht van RVV om in dat geval aanvullende en/of vervangende schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud  RVV behoudt zich de eigendom voor van alle aan opdrachtgever geleverde en nog te leveren zaken, totdat de koopprijs van al deze zaken geheel is voldaan, alsmede alle vorderingen die RVV op haar opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald.  Indien en zolang op de zaken van RVV een eigendomsvoorbehoud rust, is het opdrachtgever niet toegestaan deze zaken te vervreemden dan wel enig beperkt recht daarop te vestigen, anders dan in de (eventuele) normale uitoefening van zijn bedrijf.  Opdrachtgever heeft een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallen zaken en dient deze te verzekeren en verzekerd te houden tegen de gebruikelijke risico’s, waaronder in ieder geval begrepen een inboedelverzekering die risico’s dekt tegen o.a. brand, diefstal, ontploffing en waterschade.  Indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit enige met RVV afgesloten overeenkomst, of indien RVV goede gronden heeft te vrezen dat opdrachtgever tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit enige met RVV gesloten overeenkomst, is RVV te allen tijde bevoegd om de aan opdrachtgever geleverde producten terug te nemen, weg te (laten) halen en elders op te slaan. Met name – doch niet uitsluitend – bestaat dat recht indien (I) opdrachtgever surséance van betaling of faillissement heeft aangevraagd, (II) het faillissement van opdrachtgever wordt / is aangevraagd of uitgesproken of (III) opdrachtgever een betalingsregeling met één of meer crediteuren treft. Voor het geval RVV haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan RVV, of een door haar aan te wijzen derde partij, om al die plaatsen te betreden waar die zaken die eigendom zijn van RVV zich bevinden en die producten terug te nemen.  Alle kosten met betrekking tot de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud, waaronder mede begrepen de kosten van vervoer en opslag, komen voor rekening van opdrachtgever. 6. In het geval RVV haar eigendomsvoorbehoud heeft uitgeoefend, is RVV te allen tijde gerechtigd, maar niet verplicht, om de zaken aan een derde te verkopen, en zal opdrachtgever door RVV worden gecrediteerd voor de door RVV te bepalen waarde van de zaken in het economisch verkeer, dan wel de netto verkoopwaarde, welk bedrag van beide het laagste is, verminderd met alle voor de terugname gemaakte kosten, onverminderd het recht van RVV op vergoeding van de uit de tekortkoming van opdrachtgever voor RVV voortvloeiende schade.  Als RVV op haar eigendomsvoorbehoud geen beroep kan doen omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken dan is opdrachtgever verplicht om de nieuw gevormde zaken direct aan RVV te verpanden. 

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter  Op alle aanbiedingen, diensten en werkzaamheden, die door RVV worden aangeboden en op alle overeenkomsten die tussen opdrachtgever en RVV tot stand komen is Nederlands recht van toepassing.  Alle geschillen tussen RVV en de opdrachtgever zullen bij uitsluiting van een andere rechter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.  Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kunnen partijen in de overeenkomst of bij nadere overeenkomst bepalen hun geschil te doen beslechten door middel van mediation, arbitrage of bindend advies.  In geval van een keuze van partijen voor arbitrage zal het scheidsgerecht beslissen als goede mannen naar billijkheid

Wij lossen uw riool- of afvoerprobleem snel, veilig en vakkundig op, we zijn 24/7 bereikbaar.

Openingstijden

maandag

08.00 - 18.00 uur

dinsdag

08.00 - 18.00 uur

woensdag

08.00 - 18.00 uur

donderdag

08.00 - 18.00 uur

vrijdag

08.00 - 18.00 uur

Copyright © RVV Riooltechniek | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud